RETTLINJE på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon RETTLINJE er:

NorskEngelsk
RETTLINJE

Beskrivelse

Funksjonen RETTLINJE beregner statistikken for en linje ved å bruke "minste kvadraters" metode til å beregne en rett linje som er best tilpasset dataene, og returnerer deretter en matrise som beskriver linjen. Du kan også kombinere funksjonen RETTLINJE med andre funksjoner for å beregne statistikken for andre typer modeller som er lineære i de ukjente parameterne, inkludert polynom, logaritmisk, eksponentiell og potensrekke. Ettersom denne funksjonen returnerer en matrise av verdier, må den skrives inn som en matriseformel. Instruksjoner følger etter eksemplene i denne artikkelen.

Formelen for linjen er:

y = mx + b

– eller –

y = m1x1 + m2x2 + ... + b

hvis det er flere områder av x-verdier, der de avhengige y-verdiene er en funksjon av de uavhengige x-verdiene. M-verdiene er koeffisienter som svarer til hver enkelt x-verdi, og b er en konstantverdi. Merk at y, x og m kan være vektorer. Matrisen som funksjonen RETTLINJE returnerer, er {mn,mn-1,...,m1,b}. RETTLINJE kan også returnere flere regresjonsstatistikker.Mer informasjon (kilde)