RKVADRAT på andre språk:

Den engelsk oversettelse av Excel-funksjon RKVADRAT er:

NorskEngelsk
RKVADRAT

Beskrivelse

Returnerer den kvadrerte produktmomentkorrelasjonskoeffisienten (r) til den lineære regresjonslinjen gjennom datapunkt i kjente_y og kjente_x. Hvis du vil ha mer informasjon, se PEARSON. Den kvadrerte r-verdien kan tolkes som andelen av varians i y som kan tilskrives varians i xMer informasjon (kilde)